Innehållsförteckning:

1. Avtal

2. Parterna

3. Priser

4. Ingå avtal

5. Orderbekräftelse

6. Betalning

7. Leverans

8. Ansvar för varan

9. Ångerrätt

10. Undersökning av varan

11. Reklamation

12. Köparens rättigheter i händelse av försening

13. Köparens rättigheter vid fel

14. Säljarens rättigheter om köparen ej håller sig till avtalet

15. Garanti

16. Personuppgifter

17. Konfliktlösning

Inledning:

Detta köp är reglerat av standardförsäljningsvillkor för konsumentköp av varor via Internet. Med konsumentköp menas här försäljning av varor till en konsument som inte primärt agerar som en del av en affärsverksamhet, och när säljaren agerar i en affärsaktivitet med försäljning av varor via Internet. Kontraktet är upprättat och rekommenderas av konsumentombudsmannen. Konsumentköp via Internet regleras huvudsakligen av avtalslagen, lagen om konsumentköp, marknadsföringslagen, och lagen om handel och dess lagar ger konsumenterna grundläggande rättigheter. Avtalets villkor ska inte tolkas som en begränsning av lagstadgade rättigheter, utan utgör de viktigaste rättigheterna och skyldigheterna för parterna i handeln. Säljaren kan välja att erbjuda köparen bättre villkor än det som anges i dessa försäljningsvillkoren. I de fall där kontraktet inte direkt ger lösningen på ett problem, måste kontraktet slutföras med relevanta lagbestämmelser.

1.Avtalet

Avtalet mellan köparen och säljaren består av den information som säljaren ger om köpet på beställningen i webbutiken (inklusive information om varans art, kvantitet, kvalitet, andra egenskaper, pris och leveransvillkor), eventuell direkt korrespondens mellan parterna (t.ex. e-post) och försäljningsvillkor.

I händelse av en konflikt mellan den information som säljaren har gett om köpet i beställningen på webbutiken, direkt korrespondens mellan parterna och villkoren i försäljningsvillkoren, gäller försäljningsvillkoren, såvida det inte strider mot bindande lagstiftning.

2. Parterna

Säljare:
Firmanamn: Helland Home c/o Helland Møbler AS
Kontaktadresse: Strandvegen 25, 6250 Stordal, Norge

E-post: kundservice@hellandhome.se

Telefonnummer: +47 70279099

Organisationsnummer:943511128
Köpare är den person som gör beställningen.

3. Priser

Priserna i webbutiken inkluderar moms och frakt. Information om de totala kostnaderna som köparen ska betala, inklusive alla avgifter (moms, tullar etc.) och leveranskostnader (frakt, porto, fakturaavgift, emballage m.m.) specifikation av de enskilda posterna av det totala priset visas i ordern innan beställningen görs.

4. Ingå avtal

Avtalet är bindande för båda parter när köparens order mottages av säljaren. En part är emellertid inte bunden av avtalet om det finns ett skrivfel i erbjudandet från säljaren i beställningen från webbutiken eller i köparens beställning, och den andra parten insåg eller borde ha insett att det fanns ett sådant fel.

5. Orderbekräftelse

När säljaren har tagit emot köparens order måste säljaren bekräfta beställningen direkt genom att skicka en orderbekräftelse till köparen. Det rekommenderas att köparen kontrollerar att orderbekräftelsen stämmer med beställningen när det gäller kvantitet, artikeltyp, pris etc. Om det inte stämmer mellan beställningen och orderbekräftelsen bör köparen kontakta säljaren så snart som möjligt.

6. Betalning

Hellandhome.se erbjuder säker och enkel betalning via Klarna Checkout. Klarna kan också erbjuda delbetalning för 3, 6, 12, 24 eller 36 månader. Alla priser är angivna i SEK inklusive moms. För förmyndarskap erbjuder vi manuell beställning och fakturahantering på begäran.

7. Leverans etc.

Leveransen av varorna från säljaren till köparen sker på det sätt, till den plats och vid den tidpunkt som anges i orderbekräftelsen från webbutiken. Om leveranstiden inte anges i ordererkännandet, ska säljaren leverera varorna till köparen inom rimlig tid och senast 30 dagar efter beställningen från kunden. Säljaren ska se till att varorna skickas till köparen, han är skyldig att skicka varorna till destinationen på lämpligt sätt och under normala förhållanden för sådan transport. Utkörning är normalt mellan 09.00-16.00 på vardagar. Destinationen är hos köparen såvida inte annat särskilt avtalats mellan parterna.

8. Ansvar för varan

Ansvaret för varorna övergår till köparen när möblerna mottagits av köparen i enlighet med avtalet. Men om varorna har anlänt och köparen inte tar emot varan som står till hans förfogande enligt avtalet, har köparen fortfarande ansvar för förlust eller skada.

9. Ångerrätt

Köparen kan ångra köp av varorna i enlighet med bestämmelserna i ångerrättslagen. Ångerrätten innebär att köparen kan returnera varorna till säljaren utan anledning även om det inte finns något fel på varan och även om det inte har levererats. Köparen måste meddela säljaren att ångerrätten gäller inom 14 dagar efter mottagandet av varan.

Om köparen får återbetalningsformuläret och nödvändig information senare än när varorna levereras börjar återkallningsperioden gälla från den dag köparen får återbetalningsformuläret och informationen. Om köparen inte har fått tillräcklig information eller ett avbokningsformulär kommer utträdesperioden fortfarande att löpa ut tre månader efter det att varan har mottagits. Om köparen inte har fått information om ångerrätten alls kommer tidsfristen att vara 1 år.

Meddelandet från köparen till säljaren om användningen av ångerrätten skickas tillsammans med orderbekräftelsen på den e-post som anges i beställningen.

Se mönsteravtal som upprättats av den gemensamma kontaktkommittén för Sparbankföreningen och finanssektorens huvudorganisation - Kreditkorts- och fakturakortsavtalsvillkor - konsumentförhållande punkt 12 och mönstervillkor som upprättats av Sparbankföreningen och Finanssektorens huvudorganisation för kreditkortspost 11. Lag av den 21 juni 1985 nr. Personer under 18 år kan endast betala på ovan nämnda sätt eftersom de inte kan åta sig skulder, jfr lag av den 22 april 1927 om vårdnad för obehöriga personer (vgml.) § 2. Lag av den 21 december 2000 nr 105 om upplysningsskyldighet och ångerrätt etc. vid distansförsäljning och försäljning utanför en fast försäljningsplats (ångerrätten).

Vid användning av ångerrätten måste produkten returneras till säljaren inom rimlig tid. Säljaren är skyldig att återbetala hela köpeskillingen till köparen inom 14 dagar från den dag som säljaren mottager produkten eller ställs till säljarens förfogande. Säljaren kan inte ta betalt för köparens användning av ångerrätten, men säljaren kan kräva att köparen betalar kostnaden för retursändningen.

Köparen kan undersöka produkten innan han eller hon ångrar köpet. Emellertid måste produkten kunna returneras till säljaren i nästan samma skick och kvantitet som det var när köparen tog emot det. Köparen måste returnera produkten till säljaren i originalförpackningen. Om köparen har slängt originalförpackningen måste ny förpackning beställas från kundtjänst@hellandhome.se. Helland Home betalar returfrakt och organiserar upphämtning av varorna.

Ångerrätten gäller inte för en vara som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. I samband med en beställning av en sådan vara för vilken ångerrätt inte gäller får du som Kund tydlig information om detta, dels då varukorgen fylls på Webbplatsen och dels på det ordererkännande och den orderbekräftelse som skickas till dig som Kund i samband med köpet.

10. Undersökning av vara

När köparen tar emot varan rekommenderas att han eller hon kontrollerar om den stämmer med beställningen, om den har skadats under transporten eller om den har andra fel.

Om produkten inte stämmer med beställningen eller har något fel, måste köparen meddela personen som levererar och packar upp möblerna och informera säljaren om felet, jfr klausul 11 ​​i avtalet.

11. Reklamation om något saknas och tidsfrist för rapportering av krav i händelse av försening

Om det är något fel på varorna, jfr klausul 10 i avtalet, måste köparen inom rimlig tid efter att han eller hon upptäckt det meddela säljaren att han eller hon kommer att göra en reklamation.

Om reklamationen är relaterad till tillverkningsfel eller fabrikationsfel, måste detta rapporteras till Helland Home så snart detta upptäcks. Garantitiden för detta är fem år efter det att köparen tog över varan. Meddelandet till säljaren ska vara skriftligt och skickas via e-post: kundservice@hellandhome.se

12. Köparens rättigheter i händelse av försening

Om säljaren inte levererar varorna eller levererar det för sent i enlighet med avtalet mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller omständigheterna från köparen, kan köparen, enligt reglerna i kapitel 5 i konsumentköpslagen, kräva pengarna tillbaka, begära uppfyllande, häva avtalet.

Rättigheter: Om säljaren inte levererar varorna vid leveransen, kan köparen behålla köpet och sätta en rimlig ytterligare tidsfrist för uppfyllande från säljaren. Köparen kan emellertid inte kräva uppfyllelse om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna eller om uppfyllandet kommer att medföra en sådan stor nackdel eller kostnad för 8 lag av den 21 juni 1985 nr 82 om kreditköp etc. § 8. Om svårigheterna faller bort inom rimlig tid kan konsumenten kräva uppfyllelse.

Återkallelse: Köparen kan säga upp avtalet med säljaren om förseningen är betydande eller om säljaren misslyckas med att leverera varorna inom den ytterligare köpfrist som fastställts av köparen. Köparen kan dock inte säga upp avtalet medan den extra tidsfristen löper ut, såvida inte säljaren har angett att han eller hon inte kommer att uppfylla tidsfristen. Köparen måste rapportera fordringar till säljaren i händelse av ett klagomål, se klausul 11 ​​i detta avtal.

13. Köparens rättigheter vid fel

Om föremålet har en defekt och detta inte beror på köparen eller omständigheterna från köparen, kan köparen, enligt reglerna i konsumentköpslagen, kapitel 6, hålla inne betalningen, välja mellan korrigering och leverans, kräva rabatt, kräva avtalet annullerat och ersättning från säljaren. Rättelse eller leverans: Om varan har en defekt kan köparen kräva att säljaren korrigerar felet eller levererar motsvarande artikel. Säljaren kan invända mot köparens fordran om verkställigheten av anspråket är omöjlig eller medför orimliga kostnader för säljaren.

Säljaren måste göra rättelsen eller leveransen inom rimlig tid. Korrigering eller återleverans ska göras utan kostnad för köparen, utan risk för att köparen inte kan täcka sina kostnader och utan väsentlig nackdel för köparen. Säljaren kan inte göra mer än två försök till rättelse eller återleverans för samma fel, såvida det inte finns särskilda skäl som gör ytterligare försök rimliga.

Även om köparen inte kräver en korrigering eller leverans, kan säljaren erbjuda en korrigering eller leverans om detta sker utan dröjsmål. Om säljaren tillhandahåller sådan korrigering eller leverans kan köparen inte kräva rabatt eller hävning av köp.

Prisreducering: Om felet inte korrigeras eller levereras, kan köparen kräva en proportionell prisreducering.

Återtagande: I stället för prissänkningar kan köparen bryta avtalet, men inte om bristen är obetydlig.

14. Säljarens rättigheter om köparen inte fullgör sina skyldigheter

Om köparen misslyckas med att betala eller fullgöra de andra skyldigheterna enligt avtalet och detta inte beror på säljaren eller omständigheterna från säljaren, kan säljaren, enligt reglerna i konsument köpslagen kapitel 9, behålla varorna, kräva att avtalet uppfylls, kräva att avtalet hävs samt ersättning från köpare. Säljaren kan också, efter omständigheterna, kunna kräva ränta på försenad betalning, inkassoavgifter och avgifter för obetalda varor.

Skyldigheter: Om köparen inte betalar kan säljaren behålla köpet och kräva att köparen betalar inköpspriset (skyldighet). Om varan inte är levererad, förlorar säljaren sin rätt om han väntar orimligt länge för sin fordran.

Hävning av avtal: Om köparen inte betalar för varan kan säljaren säga upp avtalet. Säljaren kan dock inte dra sig tillbaka efter att köpesumman har betalats.

Säljaren kan också avbryta köpet om köparen inte betalar inom tidsfristen för betalning som säljaren har fastställt. Säljaren kan dock inte häva köpet så länge tidsfristen löper, såvida inte köparen har angett att han eller hon inte kommer att betala.

Ersättning: Säljaren kan kräva ersättning från köparen för ekonomisk förlust som han eller hon lider till följd av kontraktsbrott från köparen, jf. 46 § i lagen om konsumentköp.

Ränta på försenad betalning / inkassoavgift: Om köparen inte betalar inköpspriset enligt avtalet, kan säljaren kräva ränta på inköpspriset i enlighet med lagen om ränta på försenad betalning. I händelse av bristande betalning kan fordran efter förvarning skickas till inkasso, och köparen kan då hållas ansvarig för avgifter enligt lagen om inkasso och andra krav av tidigare förfallna fordringar.

Avgift för ej avhämtade icke-förskottsbetalda varor: Om köparen inte hämtar obetalda varor, kan säljaren debitera köparen med en avgift på SEK + frakt tur o retur. Avgiften ska täcka säljarens faktiska utlägg för att leverera varan till köparen. En sådan avgift kan inte debiteras till köpare under 18 år.

15. Garanti

Garanti från säljaren eller producenten ger köparen rättigheter utöver de rättigheter köparen redan har enligt obligatorisk lag. Garantin innebär inga begränsningar för köparens rätt till klagomål och anspråk vid förseningar eller brister i enlighet med punkterna 12 och 13. Vid reparation av skador eller fel kommer Helland Home att tillhandahålla reservdelar där kunden inte kan skyllas för felet. Kostnad för att byta felaktiga delar täcks inte. Vid användarfel eller andra faktorer som kan vara relaterade till felaktig användning av varan som måste repareras, måste kunden betala reparationskostnader. Helland Home kan kräva att felaktiga varor returneras för analys.

16. Personupplysningar

Om inte köparen samtycker till något annat, kan säljaren endast samla in och lagra den personliga information som är nödvändig för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Personupplysningar till köpare under 15 år kan inte erhållas om inte säljaren har godkänt från föräldrar eller vårdnadshavare. Köparens personliga information ska endast lämnas ut till andra om det är nödvändigt för säljaren för att kunna hålla avtalet med köparen eller i lagstadgade fall. Säljaren kan endast få köparens personnummer om det finns ett rimligt behov av en säker identifiering och att en sådan är nödvändig.

Paragraf 9 från den 17 december 1976 nr 100 angående ränta på försenad betalning. Paragraf 10 från den 13 maj 1988 nr 26 angående inkasso och andra återkrav av förfallna fordringar. En avgift kan inte debiteras personer under 18 år eftersom dessa inte kan åta sig skuld, jf vgml. § 2. Se lag från den 14 april 2000 nr 31 om behandling av personuppgifter.

Om säljaren vill använda köparens personliga information för andra ändamål, till exempel för att skicka köparen annonser eller information utöver vad som är nödvändigt för genomförandet av avtalet, måste säljaren få köparens samtycke vid avtalets ingående. Säljaren måste ge köparen information om vilken personlig information som ska användas till och om vem som ska använda personuppgifterna. Köparens samtycke måste vara frivilligt och ges genom aktiva åtgärder, till exempel genom att kryssa i en ruta. Köparen ska enkelt kunna kontakta säljaren, till exempel via telefon eller e-post om han eller hon har frågor om säljarens användning av personuppgifter eller om han eller hon vill att säljaren ska ta bort eller ändra personuppgifterna.

17. Konfliktlösning

Parterna ska sträva efter att lösa eventuella tvister i godo. Köparen kan kontakta konsumentrådet för hjälp i eventuella tvister med säljaren. Om en till godo lösning inte uppnås efter medling i konsumentrådet, kan parterna skriftligen begära att konsumentrådet främjar tvisten i konsumenttvistkommittén. Konsumenttvistkommitténs beslut träder i kraft fyra veckor efter tillkännagivandet. Innan beslutet är rättsligt verkställt kan parterna, genom att lämna in en framställning till konsumenttvistkommittén, föra beslutet vid tingsrätten. Se lag av den 28 april 1978 nr 18 om hantering av konsumenttvister.